سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدهادی غفاریان مقرب – دانشجوی دکتری و استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم بابائیان – دانشجوی دکتری و استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد جعفر ملکوتی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایرج توسلیان – استادیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

معمولا اندازه گیری مستقیم مقادیرناچیز فلزات به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی، دقت و حساسیت کافی ندارد. بنابراین استفاده از مرحله پیش تغلیظ و استخراج ضروری است. از انحاکه خطای ابزاری یکی از منابع خطا در کلیه پروژه های تحقیقاتی است و اصلاح در منابع خطا برای روش پالایش زیستی که میزان غلظت عنصر تجمع یافته در گیاه بیش اندوز نقش کلیدی در محاسبه دقیق پتانسیل پالایش گیاهی و زمان پالایش دارد، بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق، روشی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم یون سرب از نمونه های محلول حاصل از اکسیداسیون تر بافت گیاهی به وسیله ترکیب مزوپوری (SBA-15(Santa Barbara Amorphous عامل دار شده با دندریمرهای پلی آمید و آمینیG1.5 ارائه گردید و اندازه گیری غلظت سرب محلول به روش جذب اتمی شعله ای انجام گرفت. پارا مترهای موثر بر استخراج از جمله مقدار جاذب، مقدار و نوع حلال شوینده زمان استخراج، اثر و اثر سایر کاتیونها و…….بهینه شده اند. استخراج یون پس از ۱۰ دقیقه و با ۱۵ mg جاذب به طور کمی انجام شد. ماکزیمم ظرفیت جاذب برای(فرمول در متن اصلی مقاله) ۶۰ میکروگرم بر میلی گرم جاذب بدست آمد. نوع و مقدار اسید بازیابی اسید نیتریک سه مولار و فاکتورتغلیظ بدست آمد. نتایج تجزیه نمونه برگی گیاه بیش اندوز تربچه نشان داد بین میزان سرب تجمع یافته در شاخساره گیاه در نمونه های اندازه گیری با دو روش حرارتی و پیشنهادی اختلاف معنی دارای در سطح یک درصد وجود دارد.