سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان معلم – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
کریم فائز –

چکیده:

گراف توصیفی یا AG از ابزارهای مناسب برای نمایش اطلاعات الگوهایساختار ی بوده است از نتایج بکارگیری تئوری مجموعه های فازی دربازشناسی ساختاری گراف توصیفی فازی یا FAG است که بیان فازی گراف توصیفی می باشد در چهارچوب بازشناسی الگو براساس گراف توصیفی فازی FAG نمونه ناشناخته با HFAG هرکلاس یا FAG های غیرفازی با پیش الگوها مطابقت داده شده و نمونه ناشناخته به کلاسی که بیشترین درجه تطابق شباهت را دارد منتسب می گردد تاکنون د رمحاسبه درجه تطابق دو FAG همهویژگیها هم ارزش فرض می سد ولی در بازشناسی الگو بعضی از ویژگیها اهمیت بیشتری در طبقه بندی ایفا می کنن دراین مقاله برای بیان ارزش متفاوت ویژگیها دردرجه تطابق دو FAG از قیود زبانی و عملگرهای مناسب روی توابع عضویت استفاده شده و رابطه کاملتری برای تطابق دو FAG ارائه می شود.