سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد شریفی پور – استادیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه
اسماعیل منصوری ورنوسفادرانی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

امروزه بتن به عنوان پر مصر فترین مصالح ساختمانی مورد استفاده همگان می باشد. لذا، استفاده بهینه از این ماده و ساخت مناسب آن م یتواند بسیاری از کاستی های اجرایی را کاهش دهد. امروزه ساخت در قالب دستورالعملهای آیی ننامه ای موجود انجام م یگیرد. در این راستا، آیین نامه های مختلف نظیر آبا وACI دستورالعملهای ویژه برای دانه بندی مصالح دارند. آیین نامه شرایط کلی را در نظر م یگیرد، اما ساخت بتن با توجه به نوع مصالح و شرایط محلی انجام پذیر است. لذا م یتوان استفاده از آیی ننامه را در سطح کلی لحاظ نمود. اما با توجه به مصالح و شرایط موجود، اصلاحاتی را لحاظ نمود. سوالات تحقیق : در این تحقیق، اصلاح دانه بندی مصالح برای دستیابی به حجم هوای کمتر مورد بررسی قرار گرفته است