سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی عباسیان – آزمایشگاه پژوهشی شیمی- دانشگاه پیام نور -مرکز تبریز
مریم شهپریان – آزمایشگاه پژوهشی شیمی- دانشگاه پیام نور -مرکز تبریز
مرتضی میرزایی – آزمایشگاه پژوهشی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در این کار پژوهشی ابتدا گرانولهای پلی پروپیلن در حلال تولوئن پخش گردید و سطح انها در حضور مالئیک انیدرید عامل دار شد. در ادامه گرانولهای عامل دار شده با اتانول آمین اصلاح شد. سپس از طریق عامل هیدروکسی قرار گرفته بر روی پلی پروپیلن ماده آلفا فنیل برومواستیل بروماید بر روی پلی پروپیلن قرار گرفت و سپس از طریق محل های فعال قرار گرفته بر روی پلی پروپیلن منومرمتیل متاکریلات به روش ATRP بر روی پلی پروپیلن قرار گرفت. شناسایی طیف سنجی زیر قرمز (FTIR)، طیف سنجی NMR ، انجام گرفت طیفهای FTIR نشان داده که واکنش اصلاح و پیوند پلیمر متیل متا کریلات با موفقیت انجام گرفته است.