سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه اردکانی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
رضا محمدعلی مالک –
سامرا سلیم پور –

چکیده:

نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین نسل دوم (G2-PPIبا استفاده از اتصال دهنده سیتریک اسید به روش پد-خشک-پخت بر روی پارچه پنبه ای اتصال یافت. با استفاده از آنالیز طیف سنجی مادون قرمزFTIR)گروههای شکل گرفتهبر سطح کالای پنبه ای شناسایی شدند. نتایج حاصل از آزمایش های میکروسکوپ الکترونی پویشیSEM)و آنالیز نیتروژن محتوی(N-content)حضور نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین بر روی کالای پنبه ای را تایید می کنند. علاوه بر اینمیزان جذب رنگ کالای پنبه ای اصلاح شده با استفاده از دو کلاس رنگزاهای آنیونیک (مستقیم) و کاتیونیک (بازیک) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، خصوصیات فیزیکی نظیر: استحکام، شاخص سفیدی، زاویه بازگشت از چروک نمونه ها ارزیابی شدند