سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز غلامی کذرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالامیر معزی –
هادی عامری خواه –

چکیده:

گسترش آلودگی محیط زیست توسط فلزات سنگین و تاثیر آن بر سلامتی انسان موجب شده است که حذف و یا کاهش این فلزات از خاک تا حد استاندارد مطلوب جهانی امری اجتناب ناپذیر گردد. هدف این مطالعه ، بررسی کارایی استخراج کننده های EDTA(Ethylene diaminetetraacetic Acid) و سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات(Sodium Dodecyl Sulfate) بر کارایی حذف آلودگی فلز سرب در خاک آهکی بود. آزمایش با نه تیمار که شامل شاهد(آب مقطر)، EDTA(با غلظت ۰۱/۰ و ۰۰۱/۰ مولار)، SDS(500 و ۲۰۰۰ mg/L) و چهار سطح EDTA+SDS بودند، در طرح آماری کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. در آزمایشگاه نمونه های خاک با ۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک با نمک فلز PbCl2 تیمار شدند. آبشویی خاک در مقیاس آزمایشگاهی در داخل ستون های پلی اتیلنی انجام شد . اندازه گیری غلظت عناصر خروجی در زه آب نشان داد که همه تیمارها نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی داری دارند و تیمار EDTA 01/0 مولار باضافه SDS 500 (mg/L) بیشترین معنی داری را نشان داد که قادر به حذف ۳/۹۱ درصد از سرب شد.