سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم خسروی نوده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
علی عباسپور – استادیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
سهیلا ابراهیمی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

گیاهپالایی یک از موثرترین روشها جهت اصلاح خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی محسوب میگردد. هدف از انجام این پژوهش کاهش آلودگی نفتی خاکهای اطراف شاهرود توسط گیاه یونجه با باکتری سودوموناس مبباشد. بدین منظور یک آزمایش گلخانه ای با گیاه یونجه در ۲ سطح تراکم به همراه ۲ تیمار با و بدون باکتری سودوموناس انجام شد. دو هفته پس از جوانه زنی نمونه برداری از خاک تیمارها انجام شد و غلظت کل هیدرکربنهای نفتی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آلودگی خاک به هیدروکربن های نفتی باعث کاهش میزان رشد و جوانه زنی گیاهان شد. افزایش تراکم گیاه به همراه تیمار باکتری بیشترین تاثیر را در کاهش میزان هیدروکربن های نفتی در خاک داشت.