سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم عرب سلمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

بمنظور رسیدن به کیفیت متمرکز میوه برروی بوته جمعیت مبدا طالبی سمسوری ابتدا مورد گزینش توده ای قرار گرفت و سپس با استفاده از روش گزینش دوره ای لاینهای S1-line selection S1 مورد سلکسیون قرارگرفت این روش گزینش براساس صفاتی از گیاه که در سه مرحله ا زرشد بروز می نماید و از همبستگی بالایی ۸۰% برخوردار هستندانجام گرفت این صفات شامل تعداد روزتا تشکیل لاله های فرعی روی بوته در مرحله رشد رویشی تعداد گل ماده در شروع فاز زایشی تعداد میوه در واحد بوته در مرحله رشد حجمی میوه می باشند بوته های انتخابی خودگشن و بعد از بذرگیری در سال اول در قالب طرح آگمنت مورد مقایسه و ۱۰درصد نتاج برتر گزینش گردیدند. نتاج انتخابی در سال بعد در بلوک تلاقی ایزوله مورد گره افشانی آزاد قرارگرفته و دور دوم گزینش همانند دور اول برروی نسل بدست آمده از بلوک تلاقی ایزوله انجام گرفت. نتایج بدست آمده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه ونتاج برتر انتخاب شدند نتاج برتر در سال سوم در یک طرح بلوک کامل تصادفی با یکدیگر و جمعیت پایه همچنین رقم طالبی نیاگارا مورد مقایسه قرارگرفتند نتایج آزمایش نشان داد بین لاین های انتخابی اختلاف معنی دار وجود ندارد و بیشترین اختلاف مربوط به لاینهای انتخابی و جمعیت پایه است که در رابطه با صفتعملکرد زودرسی تعداد گل ماده در سطح ۰/۰۵ و در رابطه با قندمیوه در سطح احتمال ۰/۰۱ معنی می باشد تکثیر و هسته بذری جهت تولید بذر گواهی شده و تست رقم امیدبخش از نظر حساسیت و یا متحمل به بیماریهای رایج منطقه تهیه گردید.