سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی کاخکی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی آذری نصرآبادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مسعود احمدی – عضو هیئت علمیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

تنوع بالای توده های بومی خربزه کشور و دگرگشنی بالای این محصول منجر به فرسایش ژنتیکی طی سالهای گذشته شده است به منظور افزایش میانگین صفات مطلوب در سه توده بومی خربزه درگزی، بندی و قصری دو دوره گزینش بوته به ردیف برروی هریک از این ژنوتیپها به ترتیب درایستگاه گناباد بیرجند و مشهد طرق طی پنج سال با استفاده از روش توده ای گاردنر صورت گرفت صفات موردمطالعه شامل عملکرد زودرسی وزن میوه تعدادمیوه قطر پوست قطر گوشت درصدقند طول میوه عرض میوه وزن گوشت وزن پوست و وزن بذر بودند نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون t نشان داد که عملکرد توده های اصلاح شده خربزه قصری ۲۸/۴۵ تن در هکتار p≤ ۰٫۰۱ در خربزه درگزی ۱۸/۸۳ تن درهکتار p≤ ۰٫۰۱ و درخربزه بندی ۳۵/۲۵ تن درهکتار p≤ ۰٫۰۱ نسبت به توده اولیه بطور معنی داری افزایش یافته است.