سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه گوهری – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
سیدنظام الدین حسینی – استادیار انستیتو پاستور تهران، ایران
شهرام شریف نیا – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

میکروارگانیسمی متداول Saccharomyces cerevisiaeو بی خطر برای محیط زیست می باشد که تغییر درساختار مولکولهای آن به راحتی امکان پذیر می باشد. شکست سلولهای ساکارومایسز سرویسیا روشی جدید برای اصلاح سطح بیومس وافزایش قدرت برای جذب فلز سنگین می باشد. با شکستن سلولهای میکروارگانیسم، ظرفیت جذب بهینه به دست آمده از روش RSM ، از ۶۴ . ۱۱ mg/g )در سلولهای سالم( به ۳۳ . ۱۱ mg/g )در سلولهای شکسته شده( افزایش یافت. مقایسه نمودار FTIR سلولهای سالم و سلولهای شکسته شده قبل از جذب فلز سنگین و سلولهای شکسته شده بعد از جذب فلز سنگین نشان دادند که گروههای عاملی اسید کربوکسیلیک وهیدروکسیل در هر دو حالت سلولهای سالم و شکسته شده در جذب فلز سنگین مس شرکت دارند ولی گروههای عاملی که نقش اساسی در بهبود عملکرد جذب بعد از اصلاح بیومس دارند اکسید شدن thiol (S-H) به دیسولفید ها (-S-S-) و استرها (-S-OR) که تمایل بیشتری به جذب یونهای مس دارند، در طی فرآیند شکستهشدن بیومس می باشد.