سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی فخرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی
سیدعلی موسوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام

چکیده:

ازت پرمصرف ترین عنصر درگیاه که زندگی گیاه بدون این عنصر امکان پذیرنیست و رشد رویشی گلدهی تشکیل میوهو باردهی رسیدگی میوه و مسائل فیزیولوژیکی پس از برداشت محصولات باغبانی متاثر از ازت است مدیریت و اصلاح استفاده ازمحصولات برای بازده بهره وری بیشتر دوراهکارهای بهبود بهروری استفادها ز ازت است کارایی استفاده از نیتروژن به دو صورت بالابرنده یا توانایی گیاه دراستخراج نیتروژن از خاک و کارایی استفاده یا توانایی گیاه درتسریع جذب ازت درعملکرددانه است ارقام کارامد عملکرد بالاتری را درشرایط موادغذایی کم و ارقام پاسخگو عملکرد بالاتری را ردشرایط مواد غذایی زیاد نشان میدهند افزایش کارایی تحت شرایط غذایی مختلف که میتواند به ما کمک کند که به درک بهتری از فرصت ها و محدودیت های اصلاح برای کارایی استفاده از ازت و فسفر برسیم اوریتز درسال ۱۹۹۹ گفت که دربیان بالابری و کارایی مقدارازت خاک نقش مهمی دارد