سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید سلطانی نژاد – رییس امور پژوهش شرکت گاز استان کرمان
محمدرضا رهبرمقدم – رییسواحد برنامه ریزی شرکتگاز استان کرمان
یاسر حمیدی – کارشناسشرکتملی پخشفراورده های نفتی استان کرمان
حسن حاج عبداللهی – دانشجوی دکترا، دانشکده مکانیکدانشگاه علم و صنعتایران

چکیده:

در مقاله حاضر ابتدا میزان مصرفگاز در کل استان در طی بیستسال آینده تخمین زده شد و سپساصلاح الگوی مصرفگاز در چهارقسمت خانگی، صنعتی، نیروگاهی و حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت. برای تخمین هر چه بهتر سعی شده استکه از اطلاعاتموجود در سالیان قبل استفاده شود. برای این منظور میزان مصرف گاز در بخشهای مختلف، ازشرکتگاز استان کرمان جمع آوری شده که این اطلاعات منبع اصلی برای تخمین میزان مصرفدر نظر گرفته شده استو از دیگر ادارات از جمله هوا شناسی ، صنایع و معادن، برق ،پخش فرآورده های نفتی و معاونتبرنامه ریزی استانداری اطلاعات مورد نظر گرفته شد. تخمین در بخشخانگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و در دیگر قسمت ها با استفاده از آمار و اطلاعات اتخاذ شده از ادارات مختلفصورتپذیرفته است. نتایج حاصله نشان داد که درسال ۱۳۸۸ میزان مصرفگاز در استان کرمان سه میلیارد متر مکعباست و مصرفگاز در بخشنیروگاهی ۴۶ درصد ، بخشصنعتی ۲۶ درصد، بخشخانگی ۲۴ درصد و بخشحمل و نقل ۳ درصد از میزان کل مصرفاستان استو برای اصلاح الگوی مصرفگاز می توان با احداث نیروگاههای خورشیدی ۴٫۲۶ درصد و نیروگاههای بادی ۲٫۱۳ درصد از مصرفگاز استان را کاهشداد و در صورت تحقق پیشبینی وزارت نیرو (تولید ۴۵۰ مگاوات برق درپنج سال آینده ) در نتیجه استفاده از نیروگاههای تولید همزمان برق و حرارتCHP) میزان مصرفگاز استان در حدود ۵ درصد کاهشخواهد یافت و با در نظر گرفتن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می توان ۲۸٫۸ درصد از مصرفگاز استان را کاهشداد