سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نبات دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید با

چکیده:

گیاهان زراعی نیازمند بسیاری از عناصر غذایی بوده و برای موفقیت در تولید یک سیستم زراعی، فراهمی این عناصر ضروری خواهد بود.مفهوم حاصلخیزی، تکیه بر بهبود باروری خاکاست تا به عنوان ابزاری قدرتمند برای افزایشعملکرد در گیاهان زراعی مورد استفاده قرار گیرد و به معنای افزایش مصرف کودها؛ خصوصاً کودهای شیمیایی نیست، در بعضی مواقع بی توجهی به نحوه کاربرد عناصر غذایی، میزان ارائه آن عناصر و عدم توجه به تلفات قابل اجتناب، بروز اثرات منفی مستقیم (کاهش عملکرد) و غیرمستقیم (آلودگی محیط زیست) را به دنبال خواهد شد. بنابراین علاوه بر توجه به نیازمندیهای گیاهان به عناصر غذایی مختلف؛ در الگوهای متفاوت زراعی؛ مسئله چرخشداخلی و خارجی عناصر در سیستم یا در سطح مزرعه، بهینه سازی الگوی مصرف، کاهش تلفات و استفاده از روشهای مدیریتی برای افزایشکارایی این عناصر، باید با اهمیت تلقی گردد و مصرفنهاده ها خصوصاً کودهای شیمیایی به حداقل برسد؛ این روشهای مدیریتی می توانند روشهایی مانند کشت دوره ای، مدیریت پایدار کشاورزی مثل کشاورزی ارگانیکیا کشاورزی بیودینامیک؛ استفاده از ارقام کارآمد زراعی، انتخاب مناسبنوع شخم، الگوی کاشت، فراهمی و حفظ مطلوب عناصر غذایی و… باشند