سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

بخشحمل و نقل یکی از بخشهای اصلی مصرف سوخت در دنیاست، لذا همواره به منظور بهینه سازی مصرف انرژی توجه خاصی به این بخشمبذول شده است. در این مقاله با بررسی آمارهای ارائه شده توسط شرکتملی پخشفرآوده های نفتی منطقه کرمان در خصوصمقدار فرآورده های توزیع شده بنزین سوپر، بنزین معمولی و نفتگاز در بخشحمل و نقل قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها، اصلاح الگوی مصرفرا در نتیجه اجرای این طرح، مورد ارزیابی قرار داده است. از طرفی با توجه به سیاستهای دولتدر خصوصجایگزینیCNG گاز طبیعی فشرده) به جای بنزین موتور در بخشحمل و نقل، نحوه رشد جایگاههایCNG و میزان رشد مصرفگاز در بخشحمل و نقل به دلیل گاز سوز شدن خودروها و سهمیه بندی و بالا رفتن قیمتبنزین را مورد ارزیابی قرار داده است