سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه داراب – شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان
افسانه خواجه انصاری –

چکیده:

در زمینه اصلاح الگوی مصرفو نقشبسیار مهم شرکتهای توزیع در نهادینه سازی اصلاح الگویمصرف درصنعت برق کشور شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان ضمن اموزشو فرهنگسازی در خصوصبه کارگیری ابزارهای مرتبط در حوزههای مشمول این موضوع و با عارضهیابی و ارزیابی وضعیت موجود، نسبت به شناسایی فرصتهای بهبود و تعیین اقدامات مورد نیاز و پروژه های کاربردی اقدام نموده تا بتواند ضمن اجرا از اثربخشی این اقدامات در فازهای بعدی اطمینان حاصل نماید. همچنین با توجه به جهتگیریهای موجود درخصوصاصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی، به نظر میرسد که در صورت عدم انتخابرویکرد صحیح از این موضوع و درکشفافاز مفاهیم موجود، برخوردهای سلیقهای و رویکردهای ناقصخود بزرگترین مانع در سر راه ارتقاء اصلاح الگوی مصرف – باشد. به عبارت دیگر این مبحث خود نیازمند اتخاذ رویکرد منطقی بر مبنای دیدگاه استراتژیکو نیز ایجاد شرایط و زیرساختهای لازم به منظور اجرای اثربخشو کارا میباشد