سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

خدابخش داشگرزاده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سیدمحمدحسن حاجی سیدعلی طهرانی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
زهرا یوسفیان – کارشناس ارشد مدیریت دولتی-مالی دانشگاه آزاد اسلامی –واحد فیروزکوه

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی اصلاح الگوی مصرف با تاکید بر مدیریت زمان در شرکت مخابرات استان تهران به روش توصیفی-پیمایشی می باشد. به این منظور برای اصلاح الگوی مصرف با تاکید بر مدیریت ۰/ زمان از پرسشنامه محقق ساخته با همین عنوان استفاده شد، که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ ۸۴ بدست آمد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان زمان در شرکت مخابرات استان تهران می باشند.که حجم جامعه ی آماری برابر با ۶۳۵۸ نفر می باشد. جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول ککران برای جامعه محدود استفاده گردید، که در نهایت حداقل حجم نمونه لازم ۳۶۲ نفر محاسبه گردید، که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. . روشهای آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق جهت تاید یا رد فرضیات پژوهش، آزمونT – Student آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای و آزمون فریدمن می باشد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود ک ه مدیریت زمان عاملی موثر بر اصلاح الگوی مصرف در شرکت مخابرات استان تهران است. همچنین هدف گذاری توسط کارکنان، برنامه ریزی توسط کارکنان، اولویت بندی فعالیت ها توسط کارکنان، تفویض اختیار به کارکنان، مکتوب سازی فعالیت ها، توسط کارکنان، خودکنترلی کارکنان، پیش بینی فعالیت ها و خلاقیت کارکنان، عاملی موثر بر اصلاح الگوی مصرف در شرکت مخابرات استان تهران است