سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین رستمی – دانشگاه پیام نور کرمان – واحد بردسیر
مهلا آقاملایی – دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

چکیده:

سال اصلاح الگوی مصرف، فرصت مناسبی پیش روی پژوهشگران قرار داد تا همت خود را در تبیین و ارئه راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق این آرمان مصروف دارند. در بخشکشاورزی نه تنها اصلاح الگوی مصرف، که اصلاح الگوی تولید نیز ضرورتی انکارناپذیر است، آمارهای منتشره نشان می دهد که متاسفانه میزان ضایعات کشور در این بخشقریب ۳۰ درصد است که معادل غذای مصرفی ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر می باشد. همچنین جهتنشان دادن اهمیت اصلاح الگوی تولید از مراحل پیشاز کاشت یعنی عملیات تسطیح و آماده سازی زمین تا پس از برداشت یا فرآوری، می توان به مصرفخودسرانه و بی حساب نهاده های کشاورزی از جمله برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی اشاره نمود که برخی پژوهشها نشان می دهد افت سطح ایستابی در برخی مناطق سالانه به بیشاز ۷ متر رسیده است؛ در امر بسته بندی نیز، سالانه حدود ۵۰ درصد از محصولات کشاورزی در سطح دنیا بخاطر عدم گسترش این صنعت از بین می رود از اینرو می توان با اجرای یکالگوی صحیح تولید و مصرف، حتی بدون افزایشسطح زیر کشت، غذای بخشقابل توجهی از جامعه بشری را تامین و از هدر رفتمنابع و امکانات طبیعی جلوگیری و برای آیندگان حفظشان نمود.در این پژوهش با بیان ضرورت اصلاح الگوی تولید و مصرف از منظر آیات و روایات و با اشاره به دستورات مترقی اقتصادی اسلام چه در واجبات مثل خمسو زکات و چه در مستحبات چون انفاق، صدقه، وقفو قرضو همچنین با تبیین مشکلات در بخشکشاورزی و رویکرد غیر صحیح کشاورزان، راه کارهایی نظری و عملی در دو بخشباورها و عملکردها ارائه می گردد