سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام بختیاری – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی
محمدجواد خانجانی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

محاسبه چگالی باد در یک منطقه یکی از مهمترین مسائل در استفاده از انرژی باد و اصلاح الگوی مصرف انرژی میباشد. در این مطالعه،تلاشگردیده است تا پتانسیل استفاده از انرژی باد در شهر کرمان مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور با استفاده از دادههای اندازهگیری شده سمت و سرعت باد در بازه زمانی ده دقیقهای در ایستگاه سینوپتیک شهر کرمان، پتانسیل انرژی باد مورد تحلیل قرار گرفت. بالاترین رقم سرعت باد که ارزش زیادی در محاسبه بالاترین توان تولیدی باد دارد در ایستگاه کرمان ۱۸/۵ متر بر ثانیه ثبت شده است. بیشترین درصد وزش باد با مقداری معادل۸۹/۹۵ درصد محاسبه گردید. همچنین، بیشترین درصد وزش باد در ایستگاه کرمان در کلاس سرعت۰/۵-۲/۱ متر بر ثانیه متر بر ثانیه قرار میگیرد چیره باد اول در کرمان با مقداری معادل۱۴/۶۴ درصد به دست آمد لذا در راستای اصلاح الگوی مصرف میتوان از این دشتبه عنوان یکی از پتانسیلهای مناسببه منظور استفاده از انرژی باد بهره گرفت