سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسن پیشگر کومله – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه ماشینه
پریا سفید پری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه ماشینه
محمد قهدریجانی – دانشجوی مقطع دکتری و عضو هیئت علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

کشت پنبه در سال های اخیر در کشور دچار افت شدیدی شده به نحوی که علاوه بر کاهشسطح زیر کشت با کاهشعملکرد در واحد سطح نیز همراه بوده است. بر این اساس اصلاح الگوی تولید در روند افزایش عملکرد تأثیر بسیاری خواهد داشت. یکی از دلایلی که کشاورزان اقدام به کاهش سطح زیر کشت خود کردهاند، افزایش در هزینههای انرژی بوده است تا جاییکه یکی از عوامل کاهش ترغیب کشاورزان به کشت پنبه را میتوان بی شکوجود تنگناهای اقتصادی دانست. در نتیجه لازم است با بهرهگیری از نظر کارشناسان اقتصادی در هرچه اقتصادی کردن تولید این محصول استراتژیک کشورمان کوشید. تأثیر زنجیرهوار مسایل اجتماعی- اقتصادی همچون سطح سواد یا سابقه مدیر مزرعه بر روی الگوی تولید و مصرفانرژی غیر قابل چشم پوشی است. در کشور ما و بویژه در منطقه مورد مطالعه، کشت پنبه به صورت نیمه مکانیزه و یا دستی انجام می گیرد. در این مطالعه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است به نحوی که تعداد ۴۰ پرسشنامه بین پنبهکاران منطقه به طور تصادفی توزیع گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نسبت انرژی در منطقه برای کشت پنبه برابر ۲/۵ و کل انرژی ورودی برای کشت پنبه برابر ۵۳/۴۸ گیگاژول می باشد که مصرف کود شیمیایی بویژه ازت با ۱۴ گیگاژول درهکتار بود سهم را در مصرف انرژی به خود اختصاصداده است. کمترین سهم مصرف انرژی نیز مربوط به انرژی سم با ۱/۲ گیگاژول در هکتار بود.