سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد ببیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین باقی زاده – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
سحر خسروی – کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

گیاهان دارویی یکی از بزرگترین مواهب خداوند استو ایران بهدلیل موقعیتمناسبی که از نظر ذخائر فیلوژنتیکی (بیشاز ۷۰۰۰ گونه دارویی) و آب و هوایی ( ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم جهان) و جغرافیای سیاسی که دارد، قادر استبه جایگاه مهمی در بازار جهانی این صنعتدست یابد .در حال حاضر حدود ۶۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در استان های مختلف، به کشتگیاهان دارویی اختصاصدارد.در سالهای اخیر توجه خاصی از جانبسازمانهای مختلفدر کشورهای جهان در ارتباط با تولید و مصرفاین گیاهان صورت گرفته است.گرایشجهانیان به استفاده از گیاهان دارویی ، تقاضا برای این دسته ازمحصولات را افزایشداده است. ایران با موقعیت جغرافیایی مناسب و تنوع آب و هوایی بالا یکی از مناطق با ارزشو با پتانسیل زیاد از نقطه نظر کشتگیاهان دارویی می باشد لذا ضروری استدر جهتافزایشارزشافزوده گیاهان دارویی از طریق تولید مناسب اقدام شود.