سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید زارع – کارشناس ارشدسازه های آبی، کارشناس شرکت مهندسین مشاور پاراب فارس،

چکیده:

یکی از مهمترین سازه ها در شبکه های آبیاری و زهکشی سازه آبگیر می باشد. این سازه جهت انحراف دبی مورد نیازکانال های آبگیر طراحی و اجرا می گردد. طراحی استاندارد این سازه، با آگاهی از دبی مورد نیاز آبگیری و انتخاب سرعت جریان در مجرای آبگیر انجام می شود. در این پژوهش در ابتدا یک سازه آبگیر جهت یک کانال خاص طراحی گردیده و در ادامه عملکرد هیدرولیکی این سازه در شرایط مختلف کانال آبگیر مورد بررسی قرار گرفته و با شرایط اولیه آن مقایسه گردیده است. محاسبات انجام شده نشان دهنده این است که در عمل به واسطه شرایط نامعلوم جریان در کانا لهای آبگیر و شرایط پیش آمده در زمان اجرای این سازه ها، دبی عبوری بیش از دبی مورد انتظار خواهد بود و این شرایط باعث توزیع ناعادلانه آب در زمان بهر هبرداری خواهد گردید. لذا در پایان جهت اصلاح الگوی توزیع آب در بین بهره برداران از شبکه های آبیاری و زهکشی، پیشنهاداتی به صورت خاص جهت طراحی، اجرا و بهره برداری از این سازه ارایه گردیده است