سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا آقامحمدی – عضوهیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

امنیت استاتیکی شبکه های قدرت همواره یکی ازمهمترین مسائل پیش روی صنعت برق بوده است. دراین مقاله روشی مبتنی برآنالیزحساسیت برای بالابردن حدبارگذاری شبکه انتقال حاشیه پایداری ولتاژ،بااستفاده ازتغییرالگوی تزریق توان درشبکه ارائه می شود. بانزدیک شدن به نقطه شکست ولتاژی شبکه ،معادلات پخش باربسمت حل ناپذیری پیش می روند.دراین شرایط یکی ازمقادیرماتریس ژاکوبین به صفرمیل می کند.براین اساس کمترین مقدارویژه ماتریس ژاکوبین معیاری برای سنجش پایداری استاتیکی شبکه درهرنقطه کاراست.دراین مقاله ابتداحساسیت کمترین مقدارویژه ماتریس ژاکوبین نسبت به الگوی تزریق توان درهرشین بدست می آید.سپس بااستفاده ازضرایب حساسیت بدست آمده می توان باتغییرالگوی تزریق توان درجهت افزایش مقدارویژه مینیمم به نقطه کارجدیدی باحدبارگذاری بالاتردست پیداکرد. روش پیشنهادی بروی شبکه ۳۹ شینه IEEE مورداستفاده قرارگفرته است.نتایج نشان میدهدروش موردنظرکارایی خوبی دربهبودحاشیه ولتاژشبکه دارد