سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهاره بهکمال – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
محمود نقیب زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا عسکری مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای مطرح شده درحوزه مهندسی هستان شناسی یکپارچه سازی هستان شناسی های تعریف شده در یک دامنه یکسان است از این رو تطبیق هستان شناسی ها بعنوان راهکاری برای حل این چالش مطرح شده است که براساس این راهکار تعامل معنایی صحیح و کارایی بین منابع ناهمگون ساختاری و معنایی موجود در سطح وب ایجاد خواهد شد تا کنون تطبیق دهندگان زیادی در حوزه تطبیق هستان شناسی ها مطرح شده اند که هریک از روش مختلفی به تشخیص شباهت های معنایی موجود در هستان شناسی ها پرداخته اند هدف ازاین مقاله افزودن فاز پیش پردازش برای تطبیق دهندگان به منظور بررسی هستان شناسی های ورودی و تشخیص الگوهای نامتناسب مدلسازی شده در هستان شناسی ها و اعمال قوانین Refactoring بر روی آنها به منظور بهبود کیفیت نتایج حاصل شده از تطبیق می باشد. دراین مقاله یکی از بهترین تطبیق دهندگان تعیین شده توسط سازمان ارزیابی هم تراز سازی هستان شناسی OAEI با عنوان RiMOM برای ارزیابی راهکار پیشنهادی انتخاب شده است نتایج تجربی حاصل شده نشان دهنده بهبود عملکرد تطبیق دهنده RiMOM برروی هستان شناسی های refactor شده براساس راهکار پیشنهادی نسبت به هستان شناسی های اولیه می باشد.