سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن طبسی – کارشناس ارشد مدیریت اجرائی و رئیس اداره نگهداری و تعمیرات نیروگاه برق
عبداله نعامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
شهرام هاشم نیا – استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج

چکیده:

مقاله حاضر با عنوان یک تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی، به دنبال شناسائی عوامل مؤثر در تحقق اهداف تجاری سازی و ارائه راهکارهای مرتبط با این موضوع می باشد. به همین منظور شرکت آب منطقه ای تهران برای انجام تحقیق، انتخاب شد. موضوع تقدم سیاست تجاری سازی بر خصوصی سازی به عنوان فرضیه اصلی مطرح شده و چهار بعد مهم تجاری سازی یعنی استقلال مدیریت از حاکمیت و استقلال مالی از حاکمیت، واقعی شدن بهای خدمات، مدیریت انگیزه مالی کارکنان مورد آزمون قرار گرفته است. پرسشنامه ای مطابق با طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی و پس از اطمینان از روائی و پایائی آن تأیید، بصورت تصادفی بین ۱۳۵ نفر از کارشناسان و مدیران شرکت توزیع گردید. اغلب مدیران وکارشناسان ارشد شرکت،تجاری سازی را بر خصوصی سازی مقدم دانسته و معتقدند تجاری سازی شرکت پیش از واگذاری آن به بخش خصوصی می تواند در دستیابی به اهداف خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ مؤثر باشد. محاسبه قیمت تمام شده آب و برق جهت شناسائی عوامل هزینه زا و تلاش برای کاهش هزینه های زائد،استفاده از سیستمهای انگیزشی مؤثر،شایسته سالاری در انتصابات،تجدید ساختار و تعدیل نیروی انسانی،برون سپاری کامل فعالیت های قابل انتقال، استفاده از تکنولوژیIT و همچنین استفاده از روشهای نوین بودجه ریزی و…پیشنهاد شد