سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

قدرت الله حیدری نژاد –
علی اکبر کاظمی –

چکیده:

نظام مالیات برارزش افزوده کهنوعیمالیات برمصرف کالا و خدمات م یباشد درزیرمجموعه مالیاتهای غیرمستقیم جای میگیرد و یکی ازراهکارهایی استکه به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک می نماید اجرای قانون مالیات برارزش افزوده درایران از ابتدای مهرماه سال ۸۷ اغاز شد و از آن تاریخ تاکنون سبب بروز چالشهای گوناگون شده است دراین مقاله سعی برآن است که با بررسی و تحلیل پژوهشهای صورت گرفته درداخل کشور قبل و بعدازاجرای این قانون و همچنین درسطح بین المللی موانع و مشکلات استقرار کامل این نظام مالیاتی درایران شناسایی شود و با توجه به بررسی های انجام شده درراستای کارایی اجرایی این نظام مالیاتی پیشنهاداتی ارایه شود نتایج حاکی ازا ین است که دررابطه با سازمان متولی اجرای نظام مالیاتی برارزش افزوده عواملی همچون فقدان سیستم اطلاع رسانی دقیق عدم مکانیزم نظارتی مناسب نیازمندی به سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری فقدان بانک اطلاعات جامع مودیان تعدادناکافی نیرویانسانی اموزش دیده و پیاده سازی سیستم حسابداری سازگاربا این نظام مالیاتی ازچالشهای پیشروی می باشد.