سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پیمان متقی – عضو هیئت علمی
زهرا علی پوردرویشی – عضو هیئت علمی
مصطفی ادیب – عضو هیئت علمی

چکیده:

افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش افرینی دراکوسیستم پویای رقابتی کسب وکار منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروندسازمانی شدها ست هدف این مقاله بررسی تاثیر اصطکاک اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی است نیروی محرک این مقاله مطالعه و بررسی تحقیقات پیشین است اکثر پژوهشهای گذشته به پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی و متغیرهایی که منجر به افزایش احتمال بروز این رفتار می شوند پرداخته اند نواوری این پژوهش عارضه یابی رفتار شهروندی سازمانی است که به ابعادی ناشناخته در سازمان که منجر به کاهش رفتار شهروندی سازمانی می شوند خواهد پرداخت براساس تحقیقات گذشته مساله تحقیق در قالب سوال زیر طراحی گردید اصطکاک اجتماعی در سازمان به عنوان یکی از زوایای تاریک سازمانی چه تاثیری بررفتار شهروندی سازمانی دارد؟ برای پاسخ به این سوال پس از طراحی مدل مفهومی پژوهش از بین کارکنان دو وزارتخانه نفت و اقتصاد و دارای نمونه ای به حجم ۲۸۰ نفر انتخاب گردید.