سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نیکزاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
سیدمحمودرضا بهبهانی – دانشیاران گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
علی رحیمی خوب –

چکیده:

خشکسالی یک پدیده طبیعی است که به کندی آغاز به ارامی گسترش و به شدت برهمه جوانب فعالیتهای بشری تاثیر می گذارد لذا شناخت کامل و همه جانبه و پایشدقیق آن می تواند ابزار مناسبی را برای مقابله با آن و کاهش اثرات زیانبارش فراهم سازد هدف اصلی این تحقیق بهبود پایش خشکسالی توسط کشف وابستگی های بین خشکسالی و چندین پارامتر اقیانوسی – اتمسفری به روشی متفاوت با وابستگی های اماری می باشد دراین مطالعه از تکنیک داده کاوی قوانین انجمنی به منظور کشف این وابستگی ها در ایستگاه ابادان استفاده شد حوادث خشکسالی براساس شاخص بارندگی استانداردشده SPI تعیین و وابستگی هایش با شاخصهای اقیانوسی – اتمسفری NAO,PDO,PNA,MEI,SOI مورد بررسی قرارگرفت نتایج ازمایش نشان داد که نوع الگوهای منتخب حاکم بر وقوع خشکسالی دراین ایستگاه برای تاخیرهای زمانی متفاوت مشابه هم بوده و وقایع خشکسالی با دقت حداکثر ۷۴/۲۴ و حداقل ۴۴/۸۶ درصدقابل پیش بینی است.