مقاله اشعاری نو یافته در جنگ خطی ۹۰۰ مجلس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در متن شناسی ادب فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اشعاری نو یافته در جنگ خطی ۹۰۰ مجلس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگ خطی ۹۰۰
مقاله اشعار نویافته
مقاله معزی
مقاله انوری
مقاله مجیرالدین بیلقانی
مقاله سعدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی صحی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمی پور حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه دیگر در این امر تردیدی نیست که هر گونه مطالعه و جستاری در قلمرو شعر کهن فارسی بدون مراجعه به جنگ ها و سفینه های شعری کاری ناقص و ناتمام خواهد بود. جنگ ها از آن جهت که بعضا نام و نشان شاعران گمنام و اشعار و آثار آن ها را از تصرف زمانه در امان نگاه داشته، حائز کمال اهمیت است. در میان جنگ ها و سفینه های شعر فارسی، جنگ خطی شماره ۹۰۰ مجلس که به سفینه شعرا و تذکره شعرا نیز شهرت داشته و به دست کاتبی ناشناس تحریر یافته است، به لحاظ مندرجات که در مواردی تازه یاب و بی سابقه است، ارزش و اهمیت بسیاری دارد.
در این نوشتار ضمن توضیحی مجمل درباره مشخصات این سفینه با ارزش که در قرن هشتم هجری قمری کتابت شده است و نیز شرحی کوتاه در ذکر پیشینه تحقیقاتی که بر روی آن صورت گرفته است، نمونه های نویافته ای از اشعار شاعران نامدار سده های ششم و هفتم هجری قمری: معزی، انوری، مجیرالدین بیلقانی و سعدی به دست می دهم؛ در واقع در این مقاله دو غزل، یک قطعه و یک رباعی از انوری، یک غزل از معزی، سه غزل، یک قطعه و دو رباعی از مجیرالدین بیلقانی و دو قطعه از سعدی به عنوان اشعاری معرفی شده اند که در دیوان شاعران نامبرده موجود نیست.