مقاله اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی نقطه ای در گستره VIS-NIR-SWIR به منظور تخمین نگهداشت آب در خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی نقطه ای در گستره VIS-NIR-SWIR به منظور تخمین نگهداشت آب در خاک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازتاب طیفی
مقاله توابع انتقالی طیفی نقطه ای
مقاله نگهداشت آب در خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباییان ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: همایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توابع پارامتریک نگهداشت آب در خاک از پارامترهای مهم برای مدل های حفاظت آب و خاک می باشند. هدف از انجام این پژوهش، امکان سنجی استفاده از اطلاعات طیفی خاک به منظور اشتقاق توابع انتقالی طیفی برای برآورد مقدار نگهداشت آب در خاک بود. از این رو، بازتاب ابرطیفی خاک در گستره مرئی، مادون قرمز نزدیک و میانی (۲۵۰۰-۳۵۰ نانومتر) با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر اندازه گیری و پس از انجام (پیش) پردازش های لازم، همبستگی بین باندها با مقدار رطوبت خاک به ازای پتانسیل های ماتریک ۱۵۰۰۰-، ۱۰۰۰۰-، ۵۰۰۰-، ۳۰۰۰- و ۳۳۰- سانتی متر مورد بررسی قرار گرفت. سپس توابع انتقالی به روش های رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLSR) و PLRS توام با نمونه برداری مجدد (Bagging-PLSR) پی ریزی و تحت عنوان توابع انتقالی طیفی نقطه ای (PSTFs) نامگذاری شدند. نتایج نشان داد توابع انتقالی طیفی توانایی قابل قبولی برای برآورد مقدار نگهداشت آب در خاک دارند. توابع انتقالی طیفی حاصل از روش PLSR دارای دقت نسبتا بیشتری (RMSE=0.012-0.029 cm3 cm-3) در مقایسه با توابع بدست آمده از روش Bagging- PLSR (RMSE=0.012-0.029 cm3 cm-3) برای برآورد مقدار رطوبت حجمی خاک در هر یک از پتانسیل های ماتریک خاک بودند. از طرفی، در هر دو روش مقدار رطوبت خاک در پتانسیل های ماتریک ۱۵۰۰۰-، ۱۰۰۰۰- و ۵۰۰۰- با دقت بیشتری نسبت به مقدار رطوبت در پتانسیل های ماتریک ۳۰۰۰-، ۱۰۰۰- و ۳۳۰- سانتیمتر برآورد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که توابع انتقالی طیفی می توانند به عنوان یکی از روش های غیر مستقیم برای مطالعه وضعیت نگهداشت آب در خاک به ویژه در مکش های بالاتر مورد استفاده قرار گیرند.