مقاله اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی پارامتریک به منظور برآورد ویژگی های هیدرولیکی خاک در گستره VIS-NIR-SWIR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی پارامتریک به منظور برآورد ویژگی های هیدرولیکی خاک در گستره VIS-NIR-SWIR
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازتاب طیفی
مقاله ضریب آبگذری اشباع
مقاله منحنی حذف پیوستار
مقاله منحنی رطوبتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباییان ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: همایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویژگی های هیدرولیکی خاک اهمیت زیادی در چرخه آبی طبیعت دارند. هدف از انجام این پژوهش، امکان سنجی استفاده از اطلاعات طیفی خاک در گستره مرئی، مادون قرمز نزدیک و میانی (۲۵۰۰-۳۵۰ نانومتر) به منظور برآورد پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک بود. بدین منظور، بازتاب ابرطیفی نمونه های خاک با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر و به کمک روش های استاندارد اندازه گیری شد. پس از انجام پیش پردازش های طیفی، همبستگی بین مقادیر بازتاب در هر یک از طول موج های منحنی های حذف پیوستار طیفی با پارامترهای هیدرولیکی مدل معلم- ون گنوختن (n, a* و Ks*) مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش رگرسیون مرحله ای چندگانه، روابط ریاضی مربوطه پی ریزی و تحت عنوان توابع انتقالی طیفی پارامتریک (PSTFs) نامگذاری شدند. بر اساس نتایج، بیشترین ضریب همبستگی بین متغیرها در طول موج های نزدیک به ۵۵۰ و ۲۳۰۰ نانومتر (برای پارامترهای a* و n) و ۱۹۲۷ نانومتر (برای پارامتر Ks*) به دست آمد. توابع انتقالی طیفی دقت تقریبا یکسانی در برآورد پارامترهای a* (R=0.54) و n (R=0.58) نشان دادند. در حالی که این توابع، بهترین تخمین ها را برای پارامتر Ks*  با ضریب همبستگی (R) برابر با ۰٫۷۶ نشان دادند. با استفاده از توابع انتقالی طیفی، مقدار رطوبت خاک به ازای تمامی پتانسیل های ماتریک با متوسط RMSE برابر ۰٫۰۱۷۳ cm3 cm برآورد شد. بر اساس نتایج این پژوهش، اگرچه پارامترهای هیدرولیکی تخمینی با دقت بسیار بالایی همراه نبودند، لیکن این رویکرد ضمن آن که می تواند به عنوان کاربرد نوینی از طیف سنجی خاک مطرح شود، می تواند به عنوان روشی غیرمستقیم برای برآورد پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک نیز معرفی شود.