سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره دهدشت – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

مقاله حاضربابررسی آیات و روایات موجوددرکتب تاریخی و روایی شیعه و سنی به تبیین دیدگاه اسلام نسبت به کار و سرمایه پرداخته است نتایج این مطالعه بیان می کند که اسلام با تاکید براشتغال مسلمانان به کسب معاش و امور درامدزاو درج نهادن به کارگر فردی را که درپی جلب منافع مادی می باشد به مثابه مجاهد تلقی کرده و اجرشهید را برای وی به منظور می کند برخلاف سایرعبادات خاص ازقبیل نماز نیز عباداتی ازقبیل انفاق که منوط به نیت قربت میب اشد نیل به چنین تاییدی درایین اسلام درامرکار و تولید و کسب ومعاش برای خانواده منحصر به نیت خالص برای رضای خدا نیز نبوده و بخودی خود ارزشمند می باشد انچه دراسلام ارزشمند است این است که فرد نه تنها از دسترنج خود بهره برد بلکه سودی را عاید سایرین نماید.