سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هانا همتی وینه – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
احمد عابدی سروستانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
غلامحسین عبدالله زاده – استادیار
محمدرضا محبوبی – دانشیار

چکیده:

هدف اصلی این مقاله تحلیل مونع کسب و کارهای زنان روستایی می باشد که به شیوه پیمایشی انجام گرفته است و از نوع کاربردی است نمونه آماری این تحقیق ۱۶۰ نفر از زنان روستایی دارای کسب و کارشهرستان کرمانشاه می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از ۱۱ دهستان انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفته اند ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی آن ۰/۷۰ به دست آمده روش تجزیه و تحلیل داده ها به این صورت بودکه نشانگرهای مربوط به هر ۴ مانع فردی مالی ـ اقتصادی ، فرهنگی ـ اجتماعی و قانونی ـ نهادی با توجه به ضریب تغییرات بدست آمده اولویت بندی شده و با توجه به نتایج بدست آمده دربین موانع فردی مخالفت همسر/پدریا اعضای خانواده دربین موانع مالی ـ اقتصادی دسترسی ناکافی به منابع اولیه برای تولید دربین موانع فرهنگی اجتماعی عدم اعتمادجامعه به زنان درراه اندازی کسب و کار و دربین موانع قانونی نهادی وجود دلالان و واسطه ها دربازار ازنظر افراد مورد مطالعه بیشترین اولویت را به خود اختصاص دادند.