سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرضا فانی – دانشجوی دکتری، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
سیدرضا مهدوی اردکانی – مدرس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی یزد (ملاصدرا)
مرتضی فتاحی اردکانی – کارشناس ارشد مدیریت حفظ نباتات استان یزد

چکیده:

جنس Trichoderma از جمله قارچ هایی است که در خاک، رایزوسفر و فایلوسفر گیاهان وجود داشته و نقش مهمی در بیوکنترل بیمارگرهای گیاهی، مقاومت نسبت به تنش های محیطی و بهبود رشد ریشه بازی می کند. در بررسی بیش از یکصد نمونه خاک گلخانه خیار در سطح استان یزد، ۲۳ جدایه از این قارچ با تهیه سری های رقت به دست آمد. از آنجایی که اسیدیته و هدایت الکتریکی محیط بر دوام، رشد رویشی و زایشی تریکودرما مؤثر است، این دو پارامتر نیز مورد سنجش قرار گرفت و میانگین ۹۷/۷ و ۴۶/۵ به ترتیب برای pH و Ec به دست آمد. برای سنجش میزان رشد رویشی قارچ، ۲ جدایه منتخب تریکودرما بر روی محیط کشت PDA تهیه شده با pH و Ec های متفاوت کشت داده شد. بیشینه و کمینه رشد رویشی جدایه ها در pH های ۴، ۸ و Ec های و ۵/۶ به ترتیب حاصل شد، لذا با ملاحظه این مقادیر با میانگین نمونه خاکهای مورد بررسی، می توان یکی از دلایل پایین بودن جمعیت تریکودرما را مناسب نبودن شرایط شیمیایی خاک دانست.