سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد نیرومند میاوقی – فوق لیسانس مدیریت دولتی دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع نیرو
فاطمه ناصرنعیمی – لیسانس برق الکترونیک دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع نیروی ب

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی نقاط ضعف و بازدارنده وضعیت نظام مشارکت و پیشنهادات موجود و ارائه راهکارهای لازم در راستای بهبود آن در شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی تهیه و تنظیم شده است که برای این منظور پس از تدوین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی ارتباط مابین آنها پرسشنامه ای تهیه و در میان پاسخگویان توزیع و نتایج حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و براساس آن پیشنهادهای لازم در جهت اثر بخش تر نمودن نظام پیشنهادهای موجود در شرکت ارائه شده است تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی و پیمایشی می باشد جامعه اماری این تحقیق را تمامی کارکنان رسمی و شرکتی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی در سال ۸۸ تشکیل میدهند دراین تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تعداد ۲۶۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از توزیع پرسشنامه میان آنان داده های استخراجی با استفاده از نرم افزار Spss مورد تحلیل قرارگرفت و براساس آن درجهت بهبو د وضعیت نظام مشارکت پیشنهادهای موجود ارائه شده است.