سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

صادق شعاعی – مدیرگروه و عضوهیات علمی موسسه آموزش عالی باختر ایلام

چکیده:

این مقاله به نقش اخلاق در حسابداری و حسابرسی پرداخته استجهتبررسی اخلاق، دیدگاه اسلام در خصوص اخلاق مورد بررسی قرار گرفت . همچنین اسناد و مدارک تاریخی در خصوص خواستگاهحسابداری در اسلام بررسی گردید که نتایج نشان داد که اسلام به بحث حسابداری اهمیت داده است و براینشان دادن اخلاق بعنوان یک رکن اساسی در حسابداری اسلامی به خمس و زکات بعنوان نمودهای کامل اخلاق دراسلام پرداخته شده است