سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مرادی – دانشجوی ارشد مهندسی آب
غلامعباس بارانی – استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت محمدعلی زاده – کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی

چکیده:

باتوجه به اهمیت بسیار بالای آب درزندگانی بشری و کمبود منابع آب شیرین برای رفع نیازهای انسان مخازن پشت سدها به عنوان یکی از منابع تامین آب شیرین اهمیت زیادی در بین منابع آب دارند این اهمیت محققین را ناچار به استخراج قوانین بهره برداری بصورت بهینه و اقتصادی کرده است براین اساس دراین مقاله ابتدا به کمک یکی از برنامه هیا بهینه سازی مرسوم در بهره برداری از سدها یعنی برنامه ریزی پویا مقادیر بهینه آب رها شده محاسبه گردیده و سپس به کمک سه نوع مدل فازی و یک مدل رگرسیونی قوانین بهره برداری کلی و عمومی استخراج شده است پس از اموزش شبکه ها بطور مجزا بهترین برازش برای هریک از سه مدل فازی به دست آمد جهت ارزیابی کارایی مدلهای ساخته شده در طی یک دوره شش ساله شبیه سازی صورت گرفت و نتایج بدست امده حاکی از آن است که مدل فازی ساخته شده به کمک روش -c میانگین فازی نتایج بهترین نسبت به مدلهای دیگر از خود نشان میدهد