سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید شفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت درسوانح طبیعی
سعید گیوه چی – استادیار دانشگاه تهران
فرید درویش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

شهرهابه عنوان بزرگترین کانون های تجمع انسانی از اسیب پذیری ویژه ای دربرابر مخاطرات برخوردارند امروزه بازگشت پذیری شهری در سوانح یکی از مهمترین فاکتورها درامر برنامه ریزی اضطراری شهرها می باشد نتایج این تحقیق که با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای بدست آم ده بیانگر آن است که یکی از مهمترین شاخصهایی که دربازگشت پذیری شهری قابل استفاده می باشد شاخص استمرار فعالیت و خدمات است لذا پیشنهاد می گردد درسنجش میزان بازگشت پذیری شهری استمرار فعالیت و خدمات به عنوان یک شاخص مورد توجه برنامهر یزی مدیریت بحران شهری قرار گیرد.