سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه پورقاسم – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی
حسین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی و عضو باشگاه پژوهشگر
امیرحسین علی بیگی – دانشیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

کارآفرینی به عنوان یک راهبرد در توسعه و شکوفایی جوامع انسانی به جایگزین بیبدیلی تبدیل گشته است. موضوعی که در خصوص اهمیت کارآفرینی و ارتباط مستقیم آن با اعتلای ملی یک ملت باید جدی تلقی گردد، اهمیت دادن به نقش کارآفرینی روستایی و کارآفرینان ساکن درمحیطهای روستایی است. کارآفرینی روستایی در پی یافتن ترکیبی مناسب از منابع برای فعالیتهای اقتصادی اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی برای دستیابی به بیشترین سود ممکن است. در این تحقیق نظری الزامات، چالشها و اهداف کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه گویای این است که اصلیترین الزامات کارآفرینی در روستاها توسعه فرهنگ کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، توسعه زیرساختهای کارآفرینی وآمادهسازی محیط اجتماعی و اقتصادی روستاها برای جذب نیروی انسانی جوان، متخصص و ماهر است. از مهمترین چالشهای پیشرو نیز میتوان به عدم دسترسی به سرمایه و امکانات، مشکل در عرضه کالاها و خدمات، تأکید بر یک صنعت یا کسب وکار خاص، امکان ریسک کمتر در روستاهاو کمبود سازمانهای حمایتکننده اشاره کرد. در این راستا استراتژی اساسی توسعه کارآفرینی روستایی جذب کسبوکارها از مناطق دیگر، حفظ وتوسعه کسب وکارهای موجود و حمایت از ایجاد کسب وکارهای جدید خود مناطق روستایی میباشد.