سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی میردامادی – گروه ترویج و آموزش منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضوان انشیه – گروه ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
مریم امیدی نجف ابادی – گروه ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

امکان دستیابی به آموزش درهر زمان و هر مکان و نیز ارتقا کیفیت فعالیت آموزشی از محورهای اصلی ایجاد یک سیستم آموزشی کارامد است هدف کلی پژوهش شناسایی موارد تاثیرگذار در استفاده از سیستم یادگیری سیار برای آموزش عالی است تغییر روش سنتی موجود و نیاز محیطهای دانشگاهی در به روز بودن و از دست ندادن فرصتهای ارتقا و پیشرفت از ضروریات است پژوهش حاضر از نوع کاربردی روش آن غیرازمایشی و پیمایشی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد که پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ ۰/۸۶ گزارش گردید. جامعه اماری ۱۹۲۷ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران بودند که از این تعداد براساس فرمول کوکران ۲۴۰ نفر بعنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که از نظر دانشجویان در میان استلزامات اعتقاد به افزایش انعطاف پذیری در سیستم آموزشی در بالاترین درجه اهمیت و در اولویت اول قرار دارد در میان موانع نگرش منفی آموزشگران از بالاترین اولویت برخوردار است نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مهمترین استلزام بکارگیری یادگیری سیار عامل نگرش شامل احساس استقلال جذابیت آموزش توانمندسازی در دسترس بودن محتوا بالا بردن کارایی بالا بردن انعطاف پذیری پوشش مناسب و .. است.