سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل ایزد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدصادق ابراهیمی – عضو هیئت علمی رشته توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای رسیدن به توسعه کشاورزی و روستایی ما نیازمند به شناخت مناسب و نیز بهبود کارآیی نظام های بهره برداری می باشیم. نظام بهره برداری تعاونی کشاورزی از جمله نظام های نوینی است که می تواند نقش بسیار مهمی را در جهت توسعه ایفا نماید. ولی این نوع نظام به خصوص در کشورهای در حال توسعه نیازمند به تغییرات کارکردی در جهت فراِیند توسعه می باشد، تا این تغییرات کارکردی به بهبود عملکرد بخش کشاورزی منجر گردد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به شیوه مروری انجام گردیده و سعی شده با بررسی بعضی از منابع مرتبط با موضوع از یافته های این تحقیقات، نتایجی مرتبط با موضوع تحقیق را حاصل نماییم. یافته ها نشان می دهد که وجود مدیریت مناسب و مشارکت فعال اعضای تعاونی، توجه به انتخاب مناطق جغرافیایی مناسب برای استقرار تعاونی ها، توجه به سود دهی اقتصادی تعاونی ها، اعمال سیاست بی طرفانه دولتی، عضویت فراگیر کشاورزان، افزایش تمایل به کار گروهی در میان اعضا، حفظ ساختار دموکراتیک، روابط مناسب با ارگان های دولتی، تاکید بر آموزش مناسب و در نهایت توجه به پایداری کشاورزی و محیطی، از جمله مواردی است که می تواند منجر به بهبود کارکرد تعاونی ها در جهت توسعه گردد.