سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید غلامرضایی – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

باتوجه به اینکه کشاورزی نیاز شدیدی به منابع طبیعی دارد درحال حاضر چالشی پارادوکسی میان بهره برداری کشاورزی و حفظ منابع طبیعی مشاهده می گردد بطوریکه مردم و غالب دولتمردان از یک سو به دنبال تامین معیشت امنیت غذایی و نیز رشد اقتصادی می باشند و از سویی دیگر به دنبال حفظ و توسعه پایدار منابع طبیعی می باشند این معضل با افزایش جمعیت به ویژه درجوامع کمتر توسعه یافته و متعاقبا کم توجه به منافع و چشم انداز درازمدت کره زمین بسیاربارزتر می باشد لذا مساله اساسی این است که آیا می توان ضمن پایداری منابع طبیعی ازاین نهادها درراستای تولید کشاورزی نیز بهره گرفت هدف ازاین مقاله ضمن بررسی چالش یاد شده تعریف منابع طبیعی پایدار به تبیین سازوکار ها و تحولات نگرشی و اصولی جهت تولید کشاورزی مبتنی برپایداری منابع طبیعی می پردازد دراین بین میتوان به تحولات و رویکردهایی چون تحول به سمت کشاورزی ارگانیک توجه به کشاروزی دقیق استفاده از انرژی های پاک سب زو ارزان قیمت مدیریت موادزاید و بازیافت توسعه روستایی و نیز ساماندهی جامعه عشایری اشاره نمود.