سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید رضا اسحاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
سید علیرضا قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران
سمیه ده حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زنان نقش مهمی در ارتقای اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ایفا می کنند. ارتقای فعالیت های کارآفرینانه در بخش زنان می تواند محرکی موثر برای رشد توسعه اقتصاد، افزایش درآمد زنان و بهبود کیفیت زندگی آنها محسوب شود. اما امروزه سهم زنان در فعالیتهای کارآفرینی جامعه، بسیار اندک می باشد. رد یان راستا برای ارتقای فعالیت های کارآفرینی زنان باید ضرورت ها و پیش نیازهای کارآفرینی این قشر شناسایی و تجزیه و تحلیل شود تا نقش زنان رد فعالیت های کارآفرینی در سطح جامعه پررنگ تر شود. هدف این مطالعه نشان دادن استلزامات، ضرورت ها و چالش ها کسب و کار زنان روستایی در بخش کشاورزی و محیط روستایی می باشد. این مطالعه از نوع تحلیل مرور ادبیاتی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نظر متخصصان انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که مهمترین ضرورت ها و عوامل موثر در کسب و کارهای زنان روستایی را می توان در چهار بخش فردی، شبکه ای، سازمانی و محیطی دسته بندی کرد.