سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ربانی –
اصفا –

چکیده:

مدیریت سازمانهای خصوصی و عمومی در چند دهه گذشته دگرگونی های ژرفی را در زمینه علم مدیریت کیفیت تجربه نموده اند و برخی از آنها موفق به استقرار نظامهای سودمند مد یریتی و دستیابی به توسعه اقتصادی و کیفی شده اند . مدیران امروز لازم است با دقت در تجربه های موفق آنها و آشنایی با شیوه های کاربردی دریابند که راز موفقیت اینگونه شرکتها و سازمانها چیست تا بتوانند با اتکا به ذوق و استعداد بالقوهخویش این یافته ها را با نیازهای سازمانهای خود و فرهنگ حاکم بر آن بسنجند و راههای نوینی را برای بهتر اداره کردن سازمان خود انتخاب و تجربه نمایند . مقاله حاضر که می تواند جن به های کاربردی، تئوریهای نوین مدیریت کیفیت را آشکار سازد با نگرشی کاربردی به مدیریت کیفیت جامع و طرح یک تجربه با ارزش کاربردی از مدل هوشین کانری در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، راه و روش مدیریت آینده را در کسب رضایت مشتری و ذینفعان به معنای عام کلمه برای مدیران آشکار ساخته و قابل کاربرد در همه سازمانهای تولیدی و خدماتی می باشد. در مدل هوشین کانری با نگرش نظام گرایانه امور به کلیه مولفه های آشکار و پنهان در مدیریت کیفیت توجه شده است . در این مدل که برنامه ریزی هوشین یا مدیریت برمبنای خط مشی نامیده شده است برای استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در سازمانها از روش مرحله ای و گام به گام استفاده می کند و فرآیندهای بحرانی یک کار انت خابی را به سطح عملکرد مطلوب همان کار می رساند . شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با استفاده از این روش چهار مرحله چرخه دمینگ را در نظام مدیریت کیفیت بکار گرفته است و به کمک این مقاله قصد دارد با انتقال تجربه های عملی و کاربردی خود به سایر سازمانها، فرهنگ عمومی کیفیت را ارتقاء بخشد