مقاله استقرار نظام ساماندهی محیط کار، ۵S، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: استقرار نظام ساماندهی محیط کار، ۵S، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهبود مستمر
مقاله ساماندهی محیط کار
مقاله مدیریت کیفیت
مقاله مدیریت منابع
مقاله مدیریت اتلاف
مقاله مدیریت بهره وری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزائی دریانی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شارقی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ها در هر مرحله ای از عمر خود و همچنین متاثر از فضای رقابتی پیرامون موجود، می دانند که بایستی از منابع، استفاده بهینه ای به عمل آورند. ساماندهی محیط کار، ۵S، از جمله رویکردهایی است که بهره وری و تعالی سازمانی را امکان پذیر می سازد. مزایا و منافع حاصل از به کارگیری این نظام در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سیستم های انسانی در سطوح خرد و کلان، نشانگر جایگاه مهم این طرح نوین مدیریتی می باشد. موضوع طرح پژوهشی حاضر، بررسی استقرار ۵S همراه با اقدامات لازم در خصوص بسترسازی آن بوده است. مسوولین و کارکنان با درک نکات مفهومی ۵S در کاهش هر نوع اتلاف ها و در نتیجه بهبود روش ها و بهینه سازی سیستم ها، با علاقه مندی روزافزونی برای استقرار طرح مذکور مشارکت نموده اند. تحلیل یافته های حاصل از آزمون آماری t یک نمونه ای بر روی پرسش نامه پژوهشگرساخته نشان می دهد که مسوولین و کارکنان به کارگیری ابعاد پنج گانه ۵S را مورد تایید قرار داده اند. استفاده مطلوب از منابع، حذف به موقع مواد غیرضروری، ریشه یابی موفقیت آمیز آلودگی ها، بازنگری در استانداردهای موجود، افزایش تعهد مسوولین و کارکنان، بهبود سیستم های ارتباطی افراد، اهمیت به شناسایی هر نوع اتلاف با هدف کاهش انواع آن موارد قابل مشاهده ای می باشند که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بر اساس استقرار این طرح به وقوع پیوسته اند.