سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پیمان پورقاسمی زنوز – کارشناس ارشد عمران آب (دانشگاه تهران)، آدرس: امور آب و فاضلاب شبستر
رباب کریم زاده – کارشناس بهداشت محیط (دانشگاه تبریز)، آدرس: امور آب و فاضلاب اهر

چکیده:

سیستم آبرسانی شهرها که شامل منابع تولید آب، مخازن و شبکه توزیع آب م یباشد؛ از سه جنبه کمی، کیفی و سلامت جامعه قابل بررسی است و پارامترهای کمی و کیفی سیستم آبرسانی بایستی به طور مداوم تحت پایش و نظارت قرار داشته باشد. سوالات تحقیق: در این مطالعه، روشها و تجهیزات مدرن پایش سیستم مورد بررسی قرار گرفته تا بهر ه برداری و مدیریت شبکه به نحو آیا استفاده از سیستم های کنترل از راه دور مقرون به صرفه » مطلوب تری انجام گیرد . همچنین سعی شده تا به این سئوال که جواب داده شود. «؟ است روش تحقیق: در این مقاله ابتدا نیاز صنعت، کشاورزی و آب به سیست مهای کنترل از راه دور مشخص و سپس انواع و کاربردهای مختلف این سیستم ها از قبیل تل ه متری و غیره، به همراه ویژگ یها و قابلی تهای آنها و مشکلاتی که با استقرار آنها حل م ی گردد، بویژه در بخش آب و خاک (آبیاری، کشاورزی و آب و فاضلاب) ارائه و و در نهایت کاربرد این سیستم از دو نظر اقتصادی و بهر هوری بررسی شده است. نتیجه گیری:نتایج مطالعات نشان م ی دهد که سیست مهای کنترل از راه دور بهر هبرداری از مخزن و شبکه توزیع آب را آسا نتر م یکند، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده ، سبب کاهش پرت آب مخازن شده و ریسک به خطر افتادن سلامت مصر فکنندگان آب را در ابتلا به بیماریهای وابسته به آن، به میزان قابل ملاحظ های م یکاهد.