سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا اثرزاده – کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
غلامرضا جلالیان – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نورتهران
لیلا فشی – کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نورهمدان

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده در نواحی آموزش و پرورش شهر تهران بوده است. روش تحقیق استفاده شده توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان منابع انسانی شامل ۲۷۰ نفر می باشد، که برای نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، تعداد ۱۵۸ نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید. به منظور سنجش ویژگی های سازمان یادگیرنده از پرسش نامه محقق ساخته بر اساس مولفه های پنج گانه: تسلط فردی، مدل های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی سازمان یادگیرنده پیتر سنگه که دارای ۴۲ گویه بود استفاده شد، پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ۰/۸۶ محاسبه شد همچنین در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی ( آزمون tتک نمونه) استفاده شد. نتایج این تحقیق حاکی از این است که از دیدگاه کارشناسان منابع انسانی تفاوت بین میانگین حاصل از مولفه های پنج گانه سازمان یادگیرنده ( ۲,۹۴ ) و میانگین نظری ( ۳) در سطح ۰/۰۵ معنی دار نیست. در بین مولفه های سازمان یادگیرنده میانگین مولفه تسلط فردی به طور معنی داری بزرگتر از میانگین نظری است، میانگین مولفه های یادگیری تیمی و آرمان مشترک به طور معنی داری کوچکتر از میانگین نظری می باشد، و میانگین مولفه های مدل های ذهنی و تفکر سیستمی تفاوت معنی داری با میانگین نظری ندارد