سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مائده عقدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشیار و دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی، دانش
حسن صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشیار و دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی، دانش
مصطفی خوشحال سرمست – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشیار و دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی، دانش

چکیده:

کشت بافت های گیاهی به عنوان ابزاری ارزشمند برای حفظ و باززایی گونه های گیاهان دارویی و در حال انقراضی چون Tecomella undulata (Roxb.) (معروف به انار شیطان) مطرح می باشد، این گیاه بومی ایران بوده و حاوی lepicol بوده که در درمان یرقان مصرف می شود. هدف کار حاضر ارزیابی تنظیم کننده رشد Thidiazuron (0 و ۰/۰۰۱ و ۰/۰۱ و ۰/۱ و ۱ و ۱۰ و ۲۰ میلی گرم در لیتر) برای پرآوری تگ گره ها و بنزیل آدنین (۰ و ۰/۳ و ۰/۶ و ۰/۹ و ۱/۲ میلی گرم در لیتر) و ۴-۲ و dichloro-phenoxy-acetic acid (0 و ۰/۲ و ۰/۴ میلی گرم در لیتر) برای رشد پینه و باززایی غیر مستقیم جوانه از ریز نمونه های به دست آمده از گیاهان ۷ ساله انار شیطان بود. گندزدایی ریز نمونه ها با استفاده از کلراکس ۱۰ % به مدت ۷ تا ۸ دقیقه با ۱۰۰ % موفقیت همراه بود. نتایج بیانگر این است که افزودن TDZ حداکثر تا ۰/۱ میلی گرم در لیتر میانگین تعداد شاخساره را تا ۱/۵ عدد افزایش داد و غلظت های بیشتر موجب کاهش رشد و مرگ ریز نمونه می شود. پینه های بوجود آمده از قطعات ساقه منجر به باززایی چند جوانه در غلظت ۰/۹ میلی گرم در لیتر شد. آزمایشی با واسطه گری Agrobacterium rhizogenes ( نژاد K559 با حامل کمکی PKGWFSWFS 7.0 35sP ) برای افزایش بازده ریشه زایی این گونه در حال انجام می باشد.