سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی عرب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اقلید
افشین پور ابراهیم کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اقلید

چکیده:

پخ غیر اصولی کودهای شیمیایی )محلول درآب( در سطح مزرعه اثرات مخرب دارد و نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی را افزای میدهد. بسیاری از کودهای شیمیایی بدون آنکه جذب گیاه شوند وارد آب های سطحی و زیرزمینی می گردند و سبب مسمومیت و آلودگی محیط زیست می شوند. نیترات هایی که از درون خاک شسته می شوند عمدتا به آب های زیرزمینی منتهی می گردد. منابعی که آب آشامیدنی متجاوز از ۸۰ % شهروندان را تامین می کند. سطوح بالای نیتروژن در دریاچه ها، حیات بسیاری از آبزیان را به خطر می اندازد. محدود کردن کوددهی به نقاطی از مزرعه که که نیاز به کود دارند می تواند به طور قابل ملاحظه ای باع صرفه جویی در میزان کود مصرفی شود. بدین منظور با استفاده از شفت انکودر، مدار الکتریکی، شیر برقی و یک سم پاش تراکتور سوار، کود پاشی تهیه شد که پاش کود به صورت گیاه به گیاه انجام گرفت. بدین صورت که با دانستن موقعیت تراکتور در سطح مزرعه توسط انکودر، پخ کود ازت مایع در کشت ذرت دقیقاً در کنار گیاه قرار گرفت و دیگر در فواصل بین گیاهان کود پاشی صورت نگرفت. داده های بدست۵۰/۷ درصدی را در مصرف کود در این روش نسبت به روش سنتی نشان می دهد. این آمده کاه ۰ روش رهیافتی در جهت بهینه کردن مقدار مصرف کودشیمیایی و نتیجه آن کاه هزینه کشاورز و اضافه بر آن موجب افزای محصول در واحد سطح، حفظ ساختمان خاک و افزای حاصلخیزی آن می باشد.