سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نجات صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
سید مهدی نصیری – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
عبدالعباس جعفری – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

پوست کنی یک مرحله بسیار در یبن مراحل مختلف فرآوری کنجد می باشد. پوست کنی شامل فرایندهای خیساندن، پوست گیری و جداسازی پوست از مغز دانه های کنجد می باشد. در تحقیق حاضر با کمک پردازش تصویر کیفیت پوست گیری کنجد پیش فرآوری شده توسط یک دستگاه پوست کن پیوسته مورد ارزیابی قرار گرفت. مدت زمان خیساندن کنجد ، شیب دستگاه و دور دستگاه پوست کن فاکتورهای اصلی آزمایش بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین مدت زمان کل پوست کنی و درصد دانه های سفید شده یک رایطه خطی با ضریب تبیین ۰/۹۶ وجود دارد. ضرایب تبیین بالایی بین درصد دانه های سفید و مولفه های رنگ در دستگاه های رنگی RGB و L*a*b* به ترتیب با مقادیر ۰/۹۵ و ۰/۹۶ نشان داد که پردازش تصویر قادر است با دقت قابل قبول کیفیت کار دستگاه پوست گیر را در فرایند تعیین نماید.