سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید جابر نبوی – دانشجو کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محدیث فغانی – دانشجو کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

نگاه کردن به اقتصاد مرتع تنها از دید فرآورده های اصلی)فرآورده های دامی(، نوعی اقتصاد تک محصولی خواهد بود. اعتقاد متخصصین امر اقتصاد این است که اقتصادهای تک محصولی، اقتصادهایی شکننده و بدون ثبات بوده و از نظر سیاسی وابستگی آور است. مقاله حاضر نیز برخی روش های مورد استفاده برای شناسایی توانمندی های اشتغال در بخش غیر دامداری و بهبود معیشت خانوارهای روستایی مراتع حوزه آبخیز سرخ آباد سوادکوه و نیز نقش آن در شکوفایی اقتصادی را بیان می کند. منطقه مورد مطالعه بخشی از مراتع ییلاقی سرخ آباد سوادکوه در استان مازندران است که مساحت آن ۱۰۰۸ هکتار می باشد. ارتفاع بلندترین نقطه آن ۳۶۱۰ متر و کمترین ارتفاع آن ۱۴۸۰ متر است. در این منطقه پس از جمع آوری نمونههای گیاهی، بر اساس تاکسونومی گیاهی و به کارگیری منابع لازم این نمونهها شناسایی شده و خانواده، گونه و طول عمر بیولوژیک هر یک از آنها تعیین گردید. همچنین جهت پردازش و آنالیز دادههای خام از نرم افزار Excel ستفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که حوزه آبخیز سرخ آباد دارای تنوع بالای پوشش گیاهی بوده و ۷۲ گونه شناسایی شده در منطقه دارای کاربردهای مختلف صنعتی، دارویی،سمی، زینتی، علوفه ای و خوراکی می باشند که توجه به پتانسیل بالقوه این گیاهان و قابلیت های طبیعی منطقه می تواند عامل مهمی در ارتقاء سطح درآمد خانوارهای روستایی بوده و نیز گامی به سوی شکوفایی اقتصادی باشد.